എൻ കാ-തി നി-മ്പമാം പേ-രുണ്ട്

Representative Text

1 എൻ കാ-തി നി-മ്പമാം പേ-രുണ്ട്
പാടീ-ടും ഞാനതിൻ മൂ-ല്ല്യം
എൻ കാ-തിനിമ്പമാം ഗാ-നമായ്
ഭൂവിങ്കലോ വേറില്ല!

പല്ലവി:
യേ-ശുവെ മാ സ്നേഹം!
എൻ യേ-ശുവെ മാ സ്നേഹം!
എൻ യേ-ശുവെ മാ സ്നേഹം!
ആദ്യം സ്നേഹി-ച്ചെന്നെ താൻ

2 ചൊല്ലു-ന്നെൻ രക്ഷ-കൻ സ്നേ-ഹത്തെ
മരി-ച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ മേ-കാ-ൻ
ചൊ-ല്ലുന്നു രക്തത്തിൻ മ-ഹാത്മ്യം
പാ-പിക്കു ശ-രണമേ [പല്ലവി]

3 ചൊല്ലു-ന്നു താതൻ തൻ മോദത്തെ-
തൻ സൂനുവായീടും എന്മേൽ.
ആനന്ദം എന്നിൽ നൽകീടുന്നു,
പ്ര-യാണത്തിൻ കാലത്തിൽ. [പല്ലവി]

4 ചൊല്ലു-ന്നു താതൻ കരു-തലെ-
ഓരോ ദിവസ-ത്തിന്നായും,
വെളി-ച്ചം പാതയിൽ ഏ-കുന്നു,
ഇരു-ട്ടിൻ വേ-ളയിൽ. [പല്ലവി]

5 ചൊല്ലു-ന്നു മിത്രത്തിൻ സ്നേ-ഹത്തെ
എൻ നോ-വറിയുന്ന സ്നേ-ഹം!
എൻ ഭാരം മുറ്റും പേ-റീടുന്നോൻ
ഭൂ-വിങ്കലോ വേറില്ല. [പല്ലവി]

6 എൻ ഹൃത്തി-ന്നാനന്ദം ഏകുന്നു
ഓരോ കണ്ണീരും താൻ വാർക്കും
മന്ത്രിക്കുന്നതെന്റെ കാതിലായ്
നീ ആശ്രയിക്കുക [പല്ലവി]

7 യേശു-വിൻ നാമം അതി-മ്പമാം
എൻ കാ-തിനതേറ്റം പ്രിയം
ശുദ്ധർക്കു പോലുമേ ചൊല്ലിടാ
മറ്റാർക്കും ചൊല്ലീടാ [പല്ലവി]

8 സു-ഗന്ധം വീശുന്ന നാ-മമേ
മുള്ളുള്ള ഈ ലോക പാതേ
നിരപ്പാക്കീടുമേ കുന്നുകൾ
സ്വർഗ്ഗീയ പാതയിൽ [പല്ലവി]

9 വീണ്ടെ-ടുക്കപ്പെട്ടോ-ർ കൂട്ടത്തിൽ
പാപം രോഗം അകന്നോ-നായ്
ഞാൻ പാടും അന്നാളിൽ നിത്യമായ്
യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ [പല്ലവി]Source: The Cyber Hymnal #14479

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: Frederick Whitfield

Whitfield, Frederick, B.A., son of H. Whitfield, was born at Threapwood, Shropshire, Jan. 7, 1829, and educated at Trinity College, Dublin, where he took his B.A. in 1859. On taking Holy Orders, he was successively curate of Otley, vicar of Kirby-Ravensworth, senior curate of Greenwich, and Vicar of Stanza John's, Bexley. In 1875 he was preferred to St. Mary's, Hastings. Mr. Whitfield's works in prose and verse number upwards of thirty, including Spiritual unfolding from the Word of Life; Voices from the Valley Testifying of Jesus; The Word Unveiled; Gleanings from Scripture, &c. Several of his hymns appeared in his Sacred Poems and Prose, 1861, 2nd Series, 1864; The Casket, and Quiet Hours in the Sanctuary. The hymn by which he is most wid… Go to person page >

Text Information

First Line: എൻ കാ-തി നി-മ്പമാം പേ-രുണ്ട് (En kā-ti ni-mpamāṁ pē-ruṇṭ)
Title: എൻ കാ-തി നി-മ്പമാം പേ-രുണ്ട്
English Title: There is a name I love to hear
Author: Frederick Whitfield (1855)
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: യേ-ശുവെ മാ സ്നേഹം!
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
Text

The Cyber Hymnal #14479

Suggestions or corrections? Contact us