15741. தூதரே, கல்லை புரட்டுங்கள்

1 தூதரே கல்லை புரட்டுங்கள்,
சாவே உன்தன் பிடி விடுவாய்,
மீட்பர் உயிர்த்தார் பாருங்கள்,
மரணத்தை ஜெயித்தே,
மரணத்தை ஜெயித்தே.

2 பாரீர் மீட்பர் தூதரே,
எக்காளங்கள் ஊதுவீர்,
பூவின் எல்லை எங்குமே,
இன்ப ஓசை கேட்கட்டும்,
இன்ப தொனி கேட்கட்டும்.

3 தூயோரே நீர் காணுவீர்,
மா மகிமை காட்சியே,
விண்ணின் விளிம்பில் தோன்றியே,
மேலோர் தாழ்ந்தோர் காணவே,
மேலோர் தாழ்ந்தோர் காணவே.

4 விண்ணின் வாசல்கள் திறந்ததே,
வேந்தர் வேந்தன் வந்திட,
எல்லையில்லா எத்திசையும்,
அவர் ஆள்வார் என்றென்றுமே,
அவர் ஆள்வார் என்றுமே.

5 விண் தூதரே போற்றுவீர்,
யாழ் எக்காள இசை முழங்க,
பேரானந்த ஓசையாய்,
இன்பமாய் தொனித்திட,
இன்பமாய் தொனித்திட.

6 ஓவ்வோர் ஓசையும் முழங்கட்டும்,
மாய்ந்தே மரணம் வீழ்ந்ததே,
எங்கே நரகை ஆண்ட ராசன்?
சாவே உந்தன் கூர் எங்கே?
சாவே உந்தன் கூர் எங்கே?

Text Information
First Line: தூதரே கல்லை புரட்டுங்கள்
Title: தூதரே, கல்லை புரட்டுங்கள்
English Title: Angels roll the rokc away
Author: Thomas Scott
Translator: S. John Barathi
Meter: 77.77.77
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [தூதரே கல்லை புரட்டுங்கள்]
Composer: Cesár Malan
Key: F Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us