14899. യഹോവ എന്നിടയനാം

1 യഹോവ എന്നിടയനാം
കുറവെനിക്കില്ലാ
പുൽപുറത്തെന്നെ മേയ്ക്കുന്നു
സമീപേ നൽ തണ്ണീർ

2 എന്നാത്മാവേ പുതുക്കുന്നു
നടത്തുന്നു ദിനം
തൻ നാമം മൂലമായ് എന്നെ
നൽ നീതി പാതയിൽ

3 മരണത്തിൻ ഇരുളതിൽ
ഞാനൊട്ടും പേടിക്കാ
നീ ചെങ്കോലാൽ നടത്തുന്നു
അതെന്നും എൻ ശാന്തി

4 എൻ മേശ നീ ഒരുക്കുന്നു
ശത്രുക്കളിൻ മുന്നിൽ
നിറയ്ക്കുമെൻ പാനപാത്രം
കവിഞ്ഞൊഴുകുമേ

നന്മ, കരുണ ഒക്കെയും
പിന്തുടരുമെന്നെ
സദാ കാലം ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
വസിക്കുമേയിനി

Text Information
First Line: യഹോവ എന്നിടയനാം
Title: യഹോവ എന്നിടയനാം
English Title: The Lord's my shepherd, I'll not want
Translator: Simon Zachariah
Meter: CM
Language: Malayalam
Source: Scottish Psalter, 1650
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: CRIMOND
Composer: Jessie Seymour Irvine
Meter: CM
Key: F Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us