യഹോവ എന്നിടയനാം

യഹോവ എന്നിടയനാം

Translator: Simon Zachariah
Tune: CRIMOND
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 യഹോവ എന്നിടയനാം
കുറവെനിക്കില്ലാ
പുൽപുറത്തെന്നെ മേയ്ക്കുന്നു
സമീപേ നൽ തണ്ണീർ

2 എന്നാത്മാവേ പുതുക്കുന്നു
നടത്തുന്നു ദിനം
തൻ നാമം മൂലമായ് എന്നെ
നൽ നീതി പാതയിൽ

3 മരണത്തിൻ ഇരുളതിൽ
ഞാനൊട്ടും പേടിക്കാ
നീ ചെങ്കോലാൽ നടത്തുന്നു
അതെന്നും എൻ ശാന്തി

4 എൻ മേശ നീ ഒരുക്കുന്നു
ശത്രുക്കളിൻ മുന്നിൽ
നിറയ്ക്കുമെൻ പാനപാത്രം
കവിഞ്ഞൊഴുകുമേ

നന്മ, കരുണ ഒക്കെയും
പിന്തുടരുമെന്നെ
സദാ കാലം ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
വസിക്കുമേയിനി

Source: The Cyber Hymnal #14899

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: യഹോവ എന്നിടയനാം
English Title: The Lord's my shepherd, I'll not want
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.6.8.6
Source: Scottish Psalter, 1650
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14899
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14899

Suggestions or corrections? Contact us