14638. ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ

1 ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ
എന്‍ സ്വന്തമായ് സമ്പുഷ്ടിയും
എന്‍ രാത്രികള്‍ കഴിഞ്ഞു പോയ്‌
ശോഭയേറും സുദിനമായ്.

ബയൂലദേശം നല്ലിടം,
കൊടിമുടിയില്‍ നില്‍ക്കവേ-
കാണുന്നതാ മന്ദിരങ്ങള്‍!
എന്‍ പേര്‍ക്കായ് പണി തീര്‍ത്തവ
മിന്നും മണല്‍ ചുറ്റുമെങ്ങും-
സ്വര്‍ഗ്ഗമതെന്‍ വീടെന്നേക്കും!

2 നാഥനോപ്പം ഞാന്‍ നടക്കും,
മാധുര്യമായ സംസര്‍ഗ്ഗം!
കൈ പിടിച്ചു താന്‍ നടത്തും
എന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ തീരത്തു.

3 കാറ്റില്‍ വരുന്നു സുഗന്ധം!
സ്വഗ്ഗീയ ജീവവൃക്ഷത്തിന്‍
പൂക്കള്‍ കൊഴിയില്ലവിടെ
ജീവജലം ഒഴുകുന്നേ.

4 മാ-രുതൻ വരു-ന്നെൻ പേർക്കു
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഗാനം കേള്‍ക്കുന്നേ
വേണ്ടെടുപ്പിന്‍ ഗാനം പാടി
ഒത്തു ചേരാം ദൂതരോടെ.

Text Information
First Line: ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ
Title: ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ
English Title: I've reached the land of corn and wine
Author: Edgar Page Stites
Translator: Simon Zachariah
Refrain First Line: ബയൂലദേശം നല്ലിടം
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ]
Composer: John Robson Sweney
Key: G Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
MIDI file: MIDI
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us