15808. முழு சமாதானம்

1 முழு சமாதானம் இருள் சூழ் இப்பூமியில்
இயேசுவின் இரத்தம் தரும் மெய் அமைதி,

2 முழு சமாதானம் வாழ்வின் சுமை நேரமே
செய் என் றும் கர்த்தர் சித்தம் நன்றதுவே.

3 முழு சமாதானம் துக்க துன்ப நேரமே
கிறிஸ்த்துவில் காண்பாய் என்றும் நிம்மதியே.

4 தூரச்சென்ற நம் நண்பருடனுமே நல்
ஐக்கியமே, கர்த்தராலே நாம் பத்ரமே.

5 காணாதெதிர் காலமும் அமைதி அங்கே
நம் இயேசு உண்டு பயம் ஏன் நம்புவோம்

6 முழு சமாதானம் மரணம் வர, வென்றாரே
மரணத்தை அவரே நமக்காய்.

7 போதுமே இவ்வுலக போராட்டம், நம்மை
அழைக்கிறாரே அவர் விண் வீட்டிற்கே.

8 முழு சமாதானம் உடல் வேதனையிலும்
நம் இயேசுவின் மனதுருக்கம் காக்கும்.

Text Information
First Line: முழு சமாதானம் இருள் சூழ் இப்பூமியில்
Title: முழு சமாதானம்
English Title: Peace, perfect peace, in this dark world of sin
Author: Edward H. Bickersteth, Jr.
Translator: S. John Barathi
Meter: 10.10
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: PAX TECUM
Composer: George Thomas Caldbeck
Meter: 10.10
Key: C Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us