15809. முள் கிரீடம் பூண்ட சிரசே

1 முள் கிரீடம் பூண்ட சிரசே,
இந்நாள் மகிமையால்,
பொற்கிரீடம் ஏற்று தோன்றுதே
நம் மீட்பர் சிரமே.

2 மா உன்னத விண் ஸ்தலமே,
நம் மீட்பரால் அன்றோ?
கர்த்தாதி கர்த்தர் இராஜனாம்,
விண்ணின் பிரகாசமே.

3 விண் வீட் டில் வாழ்வோரானந்தம்,
இப்பாரில் காணாதே,
அவர்தம் அன்பை பெற்றோர்க்கு,
தம் ஆசீர் ஈகுவார்.

4 ஈன சிலுவை என்போர்க்கு,
தம் கிருபை ஈகிறார்,
அவரின் நாமம் என்றென்றும்,
விண்ணின் பேரானந்தம்.

5 இப்பூவின் பாடனுபவம்,
வான் வீட்டில் ஆள்வாரே,
தம் பாக்யம் ஆசீர் யாவுமே,
நம் மீட்பர் அன்பாலே.

6 நம் ஆண்டவர் சிலுவையே,
நம் வாழ்வும் ஆரோக்யம்,
மா ஈன சிலுவை அவர்க்கது,
மெய் வாழ்வு நமக்கு.

Text Information
First Line: முள் கிரீடம் பூண்ட சிரசே
Title: முள் கிரீடம் பூண்ட சிரசே
English Title: The head that once was crowned with thorns
Author: Thomas Kelly
Translator: S. John Barathi
Meter: CM
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: AMAZING GRACE
Meter: CM
Key: G Major or modal
Source: Columbian Harmony, 1829
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us