15807. முடிந்ததிந்நாளும்

1 முடிந்ததிந்நாளும், இரா நெருங்குதே,
மாலை நிழல் சாய்ந்து வானம் சேர்ந்ததே,

2 இப்போதிருள் சூழ தோன்றும் நட்சத்ரம்,
மலர் பட்சி விலங்கும் சாய்ந்தே தூங்கிடும்,

3 இயேசுவே நீர் தாரும் சோர்ந்த எங்கட்கு,
உந்தன் ஆசீர்வாதம் எம் கண் மூடட்டும்.

4 உந்தன் பிள்ளைகட்கு உம்மை காட்டிடும்,
கடல் வழி செல்வோர் புயல் கடக்க,

5 துன்புற்றோர்கு தீரும் வலி வேதனை,
தீங்கு செய்ய நிற்போரை தடுத்திடும் நீர்,

6 நீண்ட நிசி நேரம் தூதர் காவல்தான்,
வெண் சிறகின் கீழே தூங்கும் எங்கள்மேல்,

7 காலை வரும்போது நாங்கள் எழுந்து
பாவம் சோர்வில்லாமல் தூய உம் கண்ணில்,

8 மகிமை பிதாவே, மைந்தனுக்குமே,
தூய ஆவிக்கின்றும் என்றும் மகிமை.

Text Information
First Line: முடிந்ததிந்நாளும், இரா நெருங்குதே
Title: முடிந்ததிந்நாளும்
English Title: Now the day is over
Author: Sabine Baring-Gould
Translator: S. John Barathi
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: EUDOXIA
Composer: S. Baring-Gould
Meter: 65.65
Key: G Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us