14589. ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!

1 ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!
സുന്ദര-മാമതു, ദിവ്യവു-മാമതു,
ക്രിസ്ത സ്നേഹം -ജാതമായ്,
താ-രവും ദൂ-തരും സാക്ഷിപ്പൂ.

2 ത്രി-ത്വത്തെ ആ-രാധിക്കാം,
സ്നേ-ഹവതാരം ദിവ്യാ-വതാരം,
യേ-ശുവേ ആരാധിക്കാം,
അടയാള-മായ് നമു-ക്കെന്തുണ്ട്?

3 സ്നേ-ഹമാണെൻ അടയാളം!
സ്നേഹം നിന-ക്കെന്നും, സ്നേ-ഹമെ-നിക്കെന്നും,
ഏ-വരെയും സ്നേ-ഹിക്കാം-
സ്നേ-ഹം താൻ നമു-ക്കടയാളം!

Text Information
First Line: ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!
Title: ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!
English Title: Love came down at Christmas
Author: Christina Rossetti
Translator: Simon Zachariah
Meter: 67.67
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: GARTAN
Meter: 67.67
Key: F Major or modal
Source: Traditional Irish Tune
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us