14442. ആരാധിക്ക നാം

1 ആരാധിക്ക നാം, രാജാവായോനെ
തന്‍ സ്നേഹം ശക്തി, പാടി ഘോഷിക്കാം
നാളെന്നും താന്‍ കോട്ട, നമ്മുടെ ദുര്‍ഗ്ഗം
ഭംഗി സ്തോത്രം, സ്തുതി, അണിഞ്ഞവന്‍ താന്‍

2 തന്‍ ശക്തി വര്‍ണ്ണിക്കാം, കൃപയെ പാടാം
തന്‍ വസ്ത്രം പ്രഭ, മേല്ക്കട്ടി വാനം
വന്‍ കാറ്റും മേഘവും തന്‍ രഥങ്ങളാം
തന്‍ ചിറകിന്‍ വഴി കൂരിരുളാകാം

3 ഭൂതലമോ തന്‍ നിക്ഷേപ ഖനി
പ്രപഞ്ചമെല്ലാം തന്നുടെ സൃഷ്ടി
തന്‍ നിയമമോ മറാത്തതല്ലയോ
അതിരി-ല്ലാഴിയോ തന്‍ വസ്ത്രമല്ലോ

4 തന്‍ കരുതലോ വര്‍ണ്ണിക്കാനാകാ
നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും പ്രപഞ്ചമെല്ലാം
കുന്നു മലകളില്‍ തെളിഞ്ഞു കാണാം
മഞ്ഞിന്‍ കണത്തിലും പേമാരിയിലും

5 മര്‍ത്ത്യരെ കേള്‍പ്പിന്‍ ക്ഷീണരെ കേള്‍പ്പിന്‍
അവനിലുള്ളോര്‍ ബലം പ്രാപിക്കും
തന്‍ കരുണയോ ശാശ്വതമല്ലയോ
നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചോനും സഖിയുമവന്‍

6 വറ്റാത്ത സ്നേഹം! ക്ഷീണിക്കാ ശക്തി!
ഉന്നതത്തിലോ വിണ്‍ദൂതര്‍ വാഴ്ത്തും
ഭൂമിയില്‍ താഴ്മയുള്ളോര്‍ വന്ദിച്ചീടും
സത്യമായെന്നെന്നും തന്‍ നാമം വാഴ്ത്തും

Text Information
First Line: ആരാധിക്ക നാം, രാജാവായോനെ
Title: ആരാധിക്ക നാം
English Title: O worship the King, all glorious above
Author: Robert Grant (1833)
Translator: Simon Zachariah
Meter: 10.10.11.11
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: LYONS
Composer (attributed to): Johann Michael Haydn, 1737-1806
Meter: 10.10.11.11
Key: G Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us