വാതില്‍കളെ തുറന്നീടിന്‍

Representative Text

1 വാതില്‍കളെ തുറന്നീടിന്‍
കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു നിന്‍ രാജന്‍
രാജ രാജന്‍ വന്നീ-ടുന്നിതാ
ഈ ലോക ര-ക്ഷകനാം നാഥന്‍

2 സഹായിയായ് വന്നീടുന്നു,
സൌമ്യതയാകും തേരില്‍ താന്‍
വിശുദ്ധി തന്‍ കിരീടമാം
ദയയാം ചെങ്കോല്‍ തന്‍ കൈയ്യില്‍

3 തന്നീടുക ആശിഷങ്ങള്‍
നിന്‍ ദേശം മുറ്റു-മാ-യ് ഖേദിക്കില്‍
ജയാളിയായ് രാജന്‍ വരും,
നിറയ്ക്കും ഹൃത്തില്‍ സന്തോഷം

4 തുറക്കുവിന്‍ ഹൃത്തിന്‍ വാതില്‍
ഒരുക്കീടാമതു ആലയമായ്
തന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം തോന്നീടട്ടെ
നിറപ്പിന്‍ സ്നേഹം സന്തോഷം

5 ര-ക്ഷകനെ വസിക്കെന്നില്‍
എന്‍ ഹൃത്തിന്‍ വാതില്‍ തുറക്ക
നിന്‍ കൃപയാല്‍, നിന്‍ സ്നേഹത്താല്‍
തോന്നി-പ്പി-ക്കെന്നില്‍ സാന്നിദ്ധ്യം

6 ശുദ്ധാവിയേ നടത്തെന്നെ
ഞാന്‍ ലക്‌ഷ്യം പ്രാപിക്കും നാള്‍ വരെ
നിത്യം സ്തുതി, നിത്യം സ്തോത്രം
നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തി പാടുന്നു.

Source: The Cyber Hymnal #14979

Translator (English): Catherine Winkworth

Catherine Winkworth (b. Holborn, London, England, 1827; d. Monnetier, Savoy, France, 1878) is well known for her English translations of German hymns; her translations were polished and yet remained close to the original. Educated initially by her mother, she lived with relatives in Dresden, Germany, in 1845, where she acquired her knowledge of German and interest in German hymnody. After residing near Manchester until 1862, she moved to Clifton, near Bristol. A pioneer in promoting women's rights, Winkworth put much of her energy into the encouragement of higher education for women. She translated a large number of German hymn texts from hymnals owned by a friend, Baron Bunsen. Though often altered, these translations continue to be used i… Go to person page >

Translator (Malayalam): Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: Georg Weissel

Weissel, Georg, son of Johann Weissel, judge and afterwards burgomaster at Doranau, near Königsberg, was born at Domnau in 1590. He studied at the University of Königsberg, from 1608 to 1611, and thereafter, for short periods, at Wittenberg, Leipzig, Jena, Strassburg, Basel and Marburg In 1614 he was appointed rector of the school at Friedland near Domnau, but resigned this post after three years, and returned to Königsberg to resume his studies in theology. Finally, in 1623, he became pastor of the newly erected Altrossgart church at Königsberg, where he remained till his death, on August 1, 1635. Weissel was one of the most important of the earlier hymn-writers of Prussia. His hymns, about 20 in all, are good in style, moderate in le… Go to person page >

Text Information

First Line: വാതില്‍കളെ തുറന്നീടിന്‍ (Vātilkaḷe tuṟannīṭin)
Title: വാതില്‍കളെ തുറന്നീടിന്‍
English Title: Lift up your heads, ye mighty gates
Author: Georg Weissel
Translator (English): Catherine Winkworth
Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Meter: 8.8.8.8
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

TRURO (Williams)

TRURO is an anonymous tune, first published in Thomas Williams's Psalmodia Evangelica, (second vol., 1789) as a setting for Isaac Watts' "Now to the Lord a noble song." Virtually nothing is known about this eighteenth-century British editor of the two-volume Psalmodia Evangelica, a collection of thr…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14979
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14979

Suggestions or corrections? Contact us