താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു

താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു, തൻ കിടക്ക പുൽതൊട്ടിൽ (Tāḻmapūṇṭu daiva śiśu, tan kiṭakka pulteāṭṭil)

Translator (English): Edith M. G. Reed; Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Tune: W ZLOBIE LEZY
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു, തൻ കിടക്ക പുൽതൊട്ടിൽ!
കാലികളോ ഉറ്റു നോക്കി, നാഥനാം ഈ പൈതലേ
ദൂതരോ ചിറകു വീശി, വർണ്ണിക്കുന്നു ആമോദത്താൽ
ക്രിസ്തു പൈതൽ രാജാവാം.

2 ആടുകൾ ഉറക്കമായി ആട്ടിടയർ കാവലായ്‌.
ശോഭ കണ്ടു വാർത്ത കേട്ടു രക്ഷയിൻ സുവിശേഷം!
ദുഃഖം നീങ്ങി മോദമേറി പ്രഭാതത്തെ എതിരേൽക്കാം-
ക്രിസ്തു പൈതൽ രാജാവാം.

Source: The Cyber Hymnal #14644

Translator (English): Edith M. G. Reed

(no biographical information available about Edith M. G. Reed.) Go to person page >

Translator (Malayalam): Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു, തൻ കിടക്ക പുൽതൊട്ടിൽ (Tāḻmapūṇṭu daiva śiśu, tan kiṭakka pulteāṭṭil)
Title: താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു
English Title: Infant holy, infant lowly
Translator (English): Edith M. G. Reed
Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Source: Traditional Polish carol
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

W ZLOBIE LEZY

The Polish tune is a rounded bar form (AABA). Its lines consist of short figures and phrases bound together by the consistent rhythmic pattern of the Polish mazurka (made famous by Frederic Chopin). Note especially the third line with its fine sequences and harmonic suspensions. Sing in parts with a…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14644
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14644

Suggestions or corrections? Contact us