നാം കൂ-ടി വരുന്നിന്നു

നാം കൂ-ടി വരുന്നിന്നു ആ-ശിഷം യാചിപ്പാൻ (Nāṁ kū-ṭi varunninnu ā-śiṣaṁ yācippān)

Translator (English): Theodore Baker; Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Tune: KREMSER
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 നാം കൂ-ടി വരുന്നിന്നു ആ-ശിഷം യാചിപ്പാൻ
നിർ-ബന്ധി-ക്കും തന്റെ ശ-ബ്ദം കേൾപ്പാൻ
വൻ ദുഷ്ടരിൻ പീഡപോയ് ആശ്വാസം നാം പ്രാപിക്കും
ഓർക്കും താൻ തൻ സ്വന്തത്തെ! വാഴ്ത്തീടും ഞാൻ

2 ഇ-മ്മാനുവേലാമവൻ ന-മ്മെ നയിച്ചീടും,
തൻ ദിവ്യ സാ-മ്രാജ്യം വാ-ണീടുവാൻ
ഈ പോരിൽ ജയം തന്നെ ആദ്യവും താൻ അന്ത്യവും
നാഥനെന്റെ കൂട്ടുണ്ട്, സ്തോത്രം ദേവാ!

3 നാം വാഴ്ത്തുന്നു നിൻ നാമം രക്ഷകനേ നിന്നെ,
എന്നും നീ കാക്കേണം, യാചിക്കുന്നു.
വൻ കഷ്ടത നീ മാറ്റി പോറ്റിടണമെന്നെന്നും
വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ നിന്നെ നൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായ്Source: The Cyber Hymnal #14764

Translator (English): Theodore Baker

Theodore Baker (b. New York, NY, 1851; d. Dresden, Germany, 1934). Baker is well known as the compiler of Baker's Biographical Dictionary of Musicians (first ed. 1900), the first major music reference work that included American composers. Baker studied music in Leipzig, Germany, and wrote a dissertation on the music of the Seneca people of New York State–one of the first studies of the music of American Indians. From 1892 until his retirement in 1926, Baker was a literary editor and translator for G. Schirmer, Inc., in New York City. In 1926, he returned to Germany. Psalter Hymnal Handbook, 1987 Go to person page >

Translator (Malayalam): Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നാം കൂ-ടി വരുന്നിന്നു ആ-ശിഷം യാചിപ്പാൻ (Nāṁ kū-ṭi varunninnu ā-śiṣaṁ yācippān)
Title: നാം കൂ-ടി വരുന്നിന്നു
English Title: We gather together to ask the Lord's blessing
Translator (English): Theodore Baker
Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Meter: 12.11.12.11
Source: Nederlandtsche Gedenckclanck, by Adrianus Valerius, Haarlem, Holland: 1626)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

KREMSER

The tune KREMSER owes its origin to a sixteenth-century Dutch folk song "Ey, wilder den wilt." Later the tune was combined with the Dutch patriotic hymn 'Wilt heden nu treden" in Adrianus Valerius's Nederlandtsch Gedenckclanck [sic: Nederlandtsche Gedenckclank] published posthumously in 1626. 'Wilt…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14764
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14764

Suggestions or corrections? Contact us