14430. ആത്മാവേ ഊതുക

1 ആത്മാവേ ഊതുക
നൽ ജീവൻ നിറയ്ക്ക
നിൻ സ്നേഹതുല്ല്യം സ്നേഹിപ്പാൻ
നിന്നിഷ്ടം ചെയ്തീടാൻ

2 ആത്മാവേ ഊതുക
ശുദ്ധി ചെയ്കെന്നെ നീ
നിന്നിൽ ചേർന്നു നാമൊന്നായി
കഷ്ടം സഹിച്ചീടാൻ

3 ആത്മാവേ ഊതുക
എൻ ദേഹിയെ ചേർക്ക
മർത്യമാം ദേഹം നിന്നിലായ്
വിളങ്ങി ശോഭിപ്പാൻ

4 ആത്മാവേ ഊതുക
മരണം കാണാതെ
ശുദ്ധനായ് നാൾകൾ ജീവിച്ചു
നിൻ കൂടെ വാഴുവാൻ

Text Information
First Line: ആത്മാവേ ഊതുക
Title: ആത്മാവേ ഊതുക
English Title: Breathe on me, breath of God
Author: Edwin Hatch (1878)
Translator: Simon Zachariah (2015)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [ആത്മാവേ ഊതുക]
Composer: Robert Jackson
Key: F Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
MIDI file: MIDI
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us