യുദ്ധേരാജമുടി നേടാൻ

യുദ്ധേ രാജ മുടി നേടാൻ, യാത്ര ദൈവസുതൻ (Yud'dhē rāja muṭi nēṭān, yātra daivasutan)

Author: Reginald Heber; Translator: Anonymous
Tune: ELLACOMBE
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 യുദ്ധേ രാജ മുടി നേടാൻ, യാത്ര ദൈവസുതൻ
മുൻപേ-കുന്നു തൻ ചെങ്കൊടി തൻ പിൻ ചെല്ലുന്നതാർ?
കഷ്ടപാത്രം കുടിക്കുന്നോൻ, ക്ലേശത്തെ ജയിച്ചോൻ
ക്ഷാന്തിയിൽ തൻ ക്രൂശ്ശെടുപ്പോൻ
തൻ പിൻ ചെല്ലുമവൻ.

2 പ്രേതക്കുഴിക്കപ്പുറം ക-ണ്ടാദ്യ-രക്തസാക്ഷി
വീക്ഷിച്ചു നാഥനെ സ്വർഗേ, രക്ഷിപ്പാൻ യാചിച്ചു
മൃത്യു ക്ലേശമദ്ധ്യത്തിലും, കർത്തൻ ക്ഷമിച്ചപോൽ
പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻ ഹിംസകർക്കായ്
തൻ പിൻ ചെല്ലുന്നതാർ?

3 ആത്മസ്നാനമേറ്റോരൽപ തേജോവൃത സംഘം
പ്രത്യാശയാൽ പന്തിരുവർ മൃത്യു കൂട്ടാക്കാതെ
ക്രൂരവാളും സിംഹവായും നേരിട്ടു നിർഭയം
വെട്ടുവാൻ ഗളം കൊടുത്താർ
ആരവർ പിൻ ചെല്ലും?

4 നരർ, ബാലർ മാതാ, കന്യാ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ സൈന്യം
ഭാസുരാങ്കി ധരിച്ചുസിം-ഹാസന മുൻ പാടും
കടുംതൂക്കേ മോക്ഷേ ചെന്നാർ, കൊടുംനോവേറ്റിവർ
നാഥാ ഞങ്ങൾക്കും താ കൃപ
അവരിൻ പിൻ ചെൽവാൻ

Source: The Cyber Hymnal #14906

Author: Reginald Heber

Reginald Heber was born in 1783 into a wealthy, educated family. He was a bright youth, translating a Latin classic into English verse by the time he was seven, entering Oxford at 17, and winning two awards for his poetry during his time there. After his graduation he became rector of his father's church in the village of Hodnet near Shrewsbury in the west of England where he remained for 16 years. He was appointed Bishop of Calcutta in 1823 and worked tirelessly for three years until the weather and travel took its toll on his health and he died of a stroke. Most of his 57 hymns, which include "Holy, Holy, Holy," are still in use today. -- Greg Scheer, 1995… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: യുദ്ധേ രാജ മുടി നേടാൻ, യാത്ര ദൈവസുതൻ (Yud'dhē rāja muṭi nēṭān, yātra daivasutan)
Title: യുദ്ധേരാജമുടി നേടാൻ
English Title: The Son of God goes forth to war
Author: Reginald Heber
Translator: Anonymous
Meter: 7.6.7.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

ELLACOMBE

Published in a chapel hymnal for the Duke of Würtemberg (Gesangbuch der Herzogl, 1784), ELLACOMBE (the name of a village in Devonshire, England) was first set to the words "Ave Maria, klarer und lichter Morgenstern." During the first half of the nineteenth century various German hymnals altered the…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14906
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14906

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.