യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ

യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ (Yēśu vāñcikkunnitenne)

Author: Nellie Talbot; Translator: Simon Zachariah
Tune: [Jesus wants me for a sunbeam] (Excell)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ
ശോഭിക്കാന്‍ രശ്മി പോല്‍
സംപ്രീതിയായ് നാഥനെന്നും
ഞാന്‍ ഏതു നേരത്തും

പല്ലവി:
നല്‍ രശ്മി, നല്‍ രശ്മി,
യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ
നല്‍ രശ്മി, നല്‍ രശ്മി,
സൂര്യനിന്‍ രശ്മി തുല്യം

2 യാചിക്കുന്നെശുവോടായ് ഞാന്‍
എന്‍ പാപം മോചിപ്പാന്‍
നന്മ ചൊരിഞ്ഞു ഞാനെന്നും
നല്‍ സൂര്യ രശ്മി പോല്‍ [പല്ലവി]

3 നാഥനായ് ശോഭിച്ചീടും ഞാന്‍
പരിശ്രമത്തിനാല്‍
നാഥനെ സ്നേഹിച്ചു നിത്യം
സ്വര്‍ ലോകേ വാണീടാന്‍ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14924

Author: Nellie Talbot

(no biographical information available about Nellie Talbot.) Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ (Yēśu vāñcikkunnitenne)
Title: യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ
English Title: Jesus wants me for a sunbeam
Author: Nellie Talbot
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: നല്‍ രശ്മി, നല്‍ രശ്മി
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14924

Suggestions or corrections? Contact us