வருங்காலம் எவ்வாராகும்

வருங்காலம் எவ்வாராகும் (Varuṅkālam evvārākum)

Author: John Greenleaf Whittier; Translator: John Barathi
Tune: MARTYRDOM (Wilson)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 வருங்காலம் எவ்வாராகும்,
மா விந்தை புதிரோ?
ஒன்றே உண்மை, வாழ்வோ சாவோ?
ஆண்டவர் கிருபை நிச்சயம்.

2 என் ஆன்மா மாம்சம் பெலவீனம்,
காணா நோய் வியாதிக்கே,
நோவுன்ட நாணல் முறியாரே,
தேற்றியே காப்பாரே.

3 ஏதும் என் கைமேல் காண்கிலேன்,
விஸ்வாசம் நிரூபிக்க,
முற்றும் ஈவேன் தாம் தந்தது,
வேண்டுவேன் அன்பாய் அன்பை.

4 அமைதியாம் கடலண்டையில்,
நான் காத்து நிற்பேனே,
ஓர் தீங்கும் நேராதெனக்கே,
நீர் மேலோ கரையிலோ.

5 அறியேன் நான் தரை கரை,
மைதான மரங்களும்,
நன்றே அறிவேன் தொலைந்திடேன்,
தம் பாதுகாப்பை விட்டு.

Source: The Cyber Hymnal #15832

Author: John Greenleaf Whittier

Whittier, John Greenleaf, the American Quaker poet, was born at Haverhill, Massachusetts, Dec. 17, 1807. He began life as a farm-boy and shoemaker, and subsequently became a successful journalist, editor and poet. In 1828 he became editor of the American Manufacturer (Boston), in 1830 of the New England Review, and an 1836 (on becoming Secretary to the American Anti-Slavery Society) of the Pennsylvania Freeman. He was also for some time, beginning with 1847, the corresponding editor of the National Era. In 1840 he removed to Amesbury, Massachusetts, where most of his later works have been written. At the present time [1890] he lives alternately at Amesbury and Boston. His first poetical piece was printed in the Newburyport Free Press in 182… Go to person page >

Translator: John Barathi

(no biographical information available about John Barathi.) Go to person page >

Text Information

First Line: வருங்காலம் எவ்வாராகும் (Varuṅkālam evvārākum)
Title: வருங்காலம் எவ்வாராகும்
English Title: I know not what the future hath
Author: John Greenleaf Whittier
Translator: John Barathi
Language: Tamil
Copyright: Public Domain

Tune

MARTYRDOM (Wilson)

MARTYRDOM was originally an eighteenth-century Scottish folk melody used for the ballad "Helen of Kirkconnel." Hugh Wilson (b. Fenwick, Ayrshire, Scotland, c. 1766; d. Duntocher, Scotland, 1824) adapted MARTYRDOM into a hymn tune in duple meter around 1800. A triple-meter version of the tune was fir…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #15832
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #15832

Suggestions or corrections? Contact us