Thy Wondrous Testimonies, Lord › Representative Texts