සැදැත් සැම එව් දැන්

Representative Text

1 සැදැත් සැම එව් දැන්
සොම්නසින ජයෙන් යුත්
බෙත්ලෙහෙමට විත් බලව් දැන්
දෙව් දූතුන් ගේ දෙව්
ඒ පුරේ උපන් බැව්

ඇවිත් හිමි වඳිව් දැන්
ඇවිත් හිමි වඳිව් දැන්
ඇවිත් හිමි වඳිව් දැන්
ක්‍රිස්තුස් දෙව්

2 දේවාති දේව
සව්කල් ආලෝක ව
මව් කුසය සුළුනොකොට
පියාණන් පුත් වූ
මැවුම් නොලද්දා වූ

3 දුත සෙන් ගී දෙව්
සන්තොසින් ගී දෙව් දැන්
ගී රැව් නඟව් සගයේ සේනා
ගී දෙව් තෙදැත්තන්
රජුට උසස් තැන්

4 යේසුස්ට සෙත් වේ
උපන් අද ලොවේ
ක්‍රිස්තුස්නි වේ ඔබට තේජස්
පියාණන් බස
ගත්තේ මිනිස් වෙස

Source: The Cyber Hymnal #15482

Author: John Francis Wade

John Francis Wade (b. England, c. 1711; d. Douay, France, 1786) is now generally recognized as both author and composer of the hymn "Adeste fideles," originally written in Latin in four stanzas. The earliest manuscript signed by Wade is dated about 1743. By the early nineteenth century, however, four additional stanzas had been added by other writers. A Roman Catholic, Wade apparently moved to France because of discrimination against Roman Catholics in eighteenth-century England—especially so after the Jacobite Rebellion of 1745. He taught music at an English college in Douay and hand copied and sold chant music for use in the chapels of wealthy families. Wade's copied manuscripts were published as Cantus Diversi pro Dominicis et Festis p… Go to person page >

Translator (English): Frederick Oakeley

Frederic Oakeley graduated M.A. at Oxford, and took Orders in the Church of England. He became Prebendary of Lichfield Cathedral, preacher at Whitehall, and incumbent of Margaret Chapel, London. He was active in the "Oxford Movement," and in 1845, called attention to his views for the purpose of seeing if he could continue to hold an Oxford degree, with so great a change in his opinions. The question was tried, and he was perpetually suspended unless he retracted. He then resigned his positions in the Church of England, and entered the Church of Rome, in which he became a Priest, and Canon of the diocese of Westminster. His publications are numerous, and some of them have considerable value. --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchi… Go to person page >

Translator (Sinhala): C. W. de Silva

(no biographical information available about C. W. de Silva.) Go to person page >

Text Information

First Line: සැදැත් සැම එව් දැන් (Saedaet saema ev daen)
Title: සැදැත් සැම එව් දැන්
English Title: O come, all ye faithful
Author: John Francis Wade
Translator (English): Frederick Oakeley
Translator (Sinhala): C. W. de Silva
Language: Sinhala
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #15482

Suggestions or corrections? Contact us