നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ്

Representative Text

1 നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ്
ഉച്ചത്തില്‍ ഊതുവിന്‍ നല്‍ നാദമെല്ലാം
നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ്
പാടുവിന്‍ രക്ഷകനായെന്നും.

വാഗ്ദത്തം അവന്‍ പാലിച്ചു
തോല്കാതെ ജനം പാര്‍ത്തല്ലോ.
വാഗ്ദത്തം അവന്‍ പാലിച്ചു
തന്‍ ജ-നം എതിരേറ്റല്ലോ.

2 ശുദ്ധനാം അവന്‍ കുഞ്ഞല്ലേ
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ പൈതലയോന്‍ ദാനമല്ലോ
ശുദ്ധനാം അവന്‍ രാജാവാം
മാനുഷര്‍ക്കുള്ള കൃപാ ദാനം

3 യേശു ലോകത്തിന്‍ കര്‍ത്താവു
ലോകത്തിന്‍ രക്ഷകനായ് വന്നുവല്ലോ
യേശു ലോകത്തിന്‍ കര്‍ത്താവു
ശാന്തി സമാ-ധാനം നല്‍കാന്‍

Source: The Cyber Hymnal #14805

Translator (English): George K. Evans

George K. Evans (b. 1917) was educated at Rice University (B.A.) the University of Texas (M.A.), and George Peabody College for Teachers (Ph.D.). Throughout his career, he served as music supervisor and choral music director in high schools and colleges. He also was minister of music, choir director, and organist in various churches. --The Presbyterian Hymnal Companion, 1993 Died: After 1962 (he had copyrights registered at least through 1963).  Go to person page >

Translator (Malayalam): Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ് (Nir-m'ma-la śiśu jā-ta-nāy)
Title: നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ്
English Title: Through long ages of the past
Translator (English): George K. Evans
Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Source: Traditional French carol
Language: Malayalam
Refrain First Line: വാഗ്ദത്തം അവന്‍ പാലിച്ചു
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14805

Suggestions or corrections? Contact us