നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍

നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍ (Nal śāntamāy viśramippān)

Translator: Simon Zachariah; Author: Cleland Boyd McAfee (1903)
Tune: MCAFEE
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വിടം
പാപമേശാത്ത പാര്‍പ്പിടം
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വിടം

പല്ലവി:
ഓ ദൈവ പുത്രന്‍ യേശു
ലോകത്തിന്‍ രക്ഷകന്‍
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വണക്ക
വന്നിടും എഴകളെ

2 ആശ്വാസമാം മാധുര്യമാം
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വിടം
രക്ഷകനെ കാണുന്നിടം
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വിടം [പല്ലവി]

3 സ്വതന്ത്രമാകും പാര്‍പ്പിടം
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വിടം
സന്തോഷം ശാന്തി തിങ്ങിടും
ദൈവത്തിന്‍ മാര്‍വ്വിടം [പല്ലവി]Source: The Cyber Hymnal #14762

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: Cleland Boyd McAfee

Cleland Boyd McAfee (September 25, 1866 – February 4, 1944) was an American theologian, Presbyterian minister and hymn writer, best known for penning the gospel hymn, "Near to the Heart of God," and its tune called "McAfee". He wrote the song after the concurrent deaths of two of his young nieces, caused by diphtheria. McAfee was born in Ashley Missouri, in 1866, as one of five children. His father, John A. McAfee, was the founder of Park College in Parkville, Missouri. The younger McAfee graduated from Park College in 1884, and later graduated from Union Theological Seminary in New York. McAfee went on to serve as a professor of philosophy, choir director, pastor and dean of Park College until 1901, when he left to minister at the Fir… Go to person page >

Text Information

First Line: നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍ (Nal śāntamāy viśramippān)
Title: നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍
English Title: There is a place of quiet rest
Author: Cleland Boyd McAfee (1903)
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: ഓ ദൈവ പുത്രന്‍ യേശു
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14762

Suggestions or corrections? Contact us