ക്രൈസ്തവരേ വന്ദനയ്ക്കുണരിന്‍

ക്രൈസ്തവരേ വന്ദനയ്ക്കുണരിന്‍ (Kraistavarē vandanaykkuṇarin)

Author: John Byrom; Translator: Anonymous
Tune: YORKSHIRE
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ക്രൈസ്തവരേ വന്ദനയ്ക്കുണരിന്‍
ക്രി-സ്തു കന്യാജാതം ചെയ്ത നാളില്‍
ഭാഗ്യോദയെ- അത്ഭുതമീസ്നേഹം
അ- ഗോചരമല്ലോ ഇതിന്‍ മര്‍മ്മം
വാനേ ദൂതന്മാര്‍ പാടി ഇതാദ്യം
മാനു-ഷ്യാവതാരം ഘോഷിച്ചിവര്‍

2 കാവല്‍ കാക്കും ഇടയരും കേട്ടു
ദൈവ ദൂതസ്വരം, "ഭയം വേണ്ടാ"
നല്ല വാര്‍ത്ത- കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാന്‍
എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളോരു രക്ഷകന്‍
ഇന്നു ജനിച്ചു ദൈവ വാഗ്ദത്തം
ഒന്നു പോലും പിഴയ്കാ നിശ്ചയം

3 ദൂതഗണം ആകാശം മുഴക്കും
ഗീതം പാടി ആര്‍ത്തു "ഉന്നതത്തില്‍
ദൈവത്തിനു മഹത്വം ഭൂമിയില്‍
ദൈവ-പ്രസാദമുള്ളോര്‍ക്കു സാമം"
വീണ്ടെടുപ്പിന്‍ സ്നേ-ഹം ദൂതന്മാര്‍ക്കും
പണ്ടേ ആശ്ചര്യം: ഗീതവുമത്

4 ആട്ടിടയര്‍ ഓടി ബേത് ലേമിന്നു
കുട്ടിയായ് പുല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍ കണ്ടവര്‍
രക്ഷകനെ അമ്മയോടുകൂടെ
സൂക്ഷ്മം ദൂതവാക്യം എന്നറിഞ്ഞു
സാക്ഷിച്ചെങ്ങും അത്ഭുതകാഴ്ച്ചയെ
ഘോഷിച്ചോരാദ്യം യേശുവേ ഇവര്‍

5 ക്രിസ്തുമസ് മോദം ആട്ടിടയരെ പോല്‍
പ്രസ്താവിക്കാം സ്തോത്രസ്വരത്തോടെ
നഷ്ടം തീര്‍ക്കും ഈ ശിശുവിനെ നാം
തൊട്ടി തൊട്ടു ക്രൂശോളം നോക്കി കാണ്‍
നിഷ്ഠയോടെപിന്‍- ചെല്കകൃപയാല്‍
നഷ്ട-സ്വര്‍ഗ്ഗം വീണ്ടും പ്രാപിപ്പോളം

6 ഗീതം പാടാം രക്ഷയിന്‍ -മോദത്താല്‍
ദൂതര്‍ മദ്ധ്യേ നില്‍ക്കാം ജയംകൊണ്ട്
ഇന്നു പിറന്നവന്റെ മഹത്വം
മി-ന്നുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റും
നിത്യം പാടും രക്ഷപ്പെട്ടോര്‍ സ്തുതി
നിത്യം-നാം സ്വര്‍ഗ്ഗീയ രാജാവിന്നു

Source: The Cyber Hymnal #14609

Author: John Byrom

John Byrom was born in 1691, at Manchester, where his father was a linen-draper. He entered Trinity College, Cambridge, 1708; became a Fellow of the College in 1714; took his M.A. in 1716, and then proceeded to Montpelier, where he studied medicine. He afterwards abandoned medicine, settled in London, and obtained his living by teaching a system of shorthand, which he had projected. He was elected a member of the Royal Society in 1724. He died Sept. 28, 1763. The first edition of Byrom's poems appeared in 1773, in two volumes. A more complete edition was published in 1814. Byrom did not seek publicity as an author, but wrote verses only for recreation. --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchins, M.A., 1872… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ക്രൈസ്തവരേ വന്ദനയ്ക്കുണരിന്‍ (Kraistavarē vandanaykkuṇarin)
Title: ക്രൈസ്തവരേ വന്ദനയ്ക്കുണരിന്‍
English Title: Christians, awake, salute the happy morn
Author: John Byrom
Translator: Anonymous
Meter: 10.10.10.10.10.10
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

YORKSHIRE

John Wainwright (b. Stockport, England, 1723; d. Stockport, 1768) wrote YORKSHIRE for [the] text [Christian's awake, salute the happy morn, by John Byrom] in 1750. The tune was first sung on Christmas Day, 1750, in the parish church of Stockport; it was first published in Caleb Ashworth's Collection…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14609
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14609

Suggestions or corrections? Contact us