ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ

ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ (Daivattin putranāṁ kristēśuvē)

Translator: Volbrecht Nagel; Author: Mary A. Lathbury (1877); Author: Alexander Groves (1913)
Tune: [Break Thou the bread of life] (Sherwin)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ
ജീവന്റെ വചനം നല്‍കേണമേ
ആശ്രിതര്‍ മദ്ധ്യത്തില്‍ പാര്‍ക്കുന്നോനേ
ദാസരെ സത്യത്തില്‍ നടത്തുകേ

2 പണ്ടോരഞ്ചപ്പവും, മീന്‍ രണ്ടു മീന്‍
കണ്ടപ്പോള്‍ വാഴ്ത്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചോനേ
ഇങ്ങുള്ള പ്രാപ്തിയും അത്യല്പമേ
അങ്ങേ തൃക്കയ്യാല്‍ എല്ലാം വാഴ്ത്തുകെ

3 ജീവനില്ലാത്തവര്‍ ജീവിക്കുവാന്‍
ദൈവത്തിന്‍ ഭക്തര്‍ ശക്തര്‍ ആയീടാന്‍
ഏകുക യേശുവേ നിന്‍ വാക്കിനാല്‍
ഏകുക കൃപയെ നിന്‍ ആത്മാവാല്‍

4 ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍ മിന്നീടുവാന്‍
ഏവനും നന്ദിയോടെ വന്ദിപ്പാന്‍
മൂടലും മങ്ങലും മാറ്റീടുകെ
ദൂതുകള്‍ വെളിച്ചമാക്കീടുകേ

5 സത്യത്തിന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം വിശുദ്ധിയും
നിത്യമാം ഐശ്വര്യം സുബുദ്ധിയും
സല്‍ഗുണം ഒക്കെയും നല്കീടുകെ
സത്യത്തിന്‍ പാലകനാം യേശുവേ!

6 നിന്‍ സന്നിധാനത്തില്‍ ആശ്വാസങ്ങള്‍
നിന്‍ തിരുനാമത്തിന്‍ സുഗന്ധങ്ങള്‍
വ്യാപിച്ചു വീശട്ടെ നിന്‍ ആലയെ
വാഴുക മഹത്വത്തിന്‍ രാജാവേ

Source: The Cyber Hymnal #14719

Translator: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Author: Mary A. Lathbury

Lathbury, Mary Ann, was born in Manchester, Ontario County, New York, Aug. 10, 1841. Miss Lathbury writes somewhat extensively for the American religious periodical press, and is well and favourably known (see the Century Magazine, Jan., 1885, p. 342). Of her hymns which have come into common use we have:— 1. Break Thou the bread of life. Communion with God. A "Study Song" for the Chautauqua Literary and Scientific Circle, written in the summer of 1880. It is in Horder's (Eng.) Congregational Hymns, 1884. 2. Day is dying in the west. Evening. "Written at the request of the Rev. John H. Vincent, D.D., in the summer of 1880. It was a "Vesper Song," and has been frequently used in the responsive services of the Chautauqua Literary and Sc… Go to person page >

Author: Alexander Groves

(no biographical information available about Alexander Groves.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ (Daivattin putranāṁ kristēśuvē)
Title: ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ
English Title: Break Thou the bread of life
Author: Mary A. Lathbury (1877)
Author: Alexander Groves (1913)
Translator: Volbrecht Nagel
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

[Break Thou the bread of life] (Sherwin)

William F. Sherwin (PHH 8) composed BREAD OF LIFE in 1877 for the stanzas by Lathbury when he was the music director for the Chautauqua Institution. A good fit for the hymn text, BREAD OF LIFE is a quiet tune, meditative in tone but with a fine climax in its final phrase. Sing this tune in harmony a…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14719

Suggestions or corrections? Contact us