Thánh Ca

Publisher: Hội-Thánh Tin-Lành Việt-Nam Xuất-Bản (Vietnamese Specialized Ministries of C. & M. A.), 1983
Denomination: Christian and Missionary Alliance
Language: Vietnamese
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Kính Thánh-Vương, kíp ngư-lai[Kính Thánh-Vương, kíp ngư-lai]
2Nguyền tụng-mỹ Chúa linh-năng[Nguyền tụng-mỹ Chúa linh-năng]
3Ngọi Giêhôva Thánh-Đế, Là Chán-Chúa Ápraham[Ngọi Giêhôva Thánh-Đế, Là Chán-Chúa Ápraham]
4Lạy Thần dời dời ban ân-phước[Lạy Thần dời dời ban ân-phước]
5Muôn dân trên hoàn-cầu nên ca-xướng[Muôn dân trên hoàn-cầu nên ca-xướng]
6Thành-tâm tôn Vua Thánh, đầy hiền-hách oai-phong[Thành-tâm tôn Vua Thánh, đầy hiền-hách oai-phong]
7Đây tâm tay, tiếng chúng tôi[Đây tâm tay, tiếng chúng tôi]
8Ngợi danh Jê-sus rất oai-quyền thay![Ngợi danh Jê-sus rất oai-quyền thay!]
9Ưới chi tôi thuật chuyện tuyệt-dối ra[Ưới chi tôi thuật chuyện tuyệt-dối ra]
10Nguyện tụng-ngợi Chiên Con thánh[Nguyện tụng-ngợi Chiên Con thánh]
11Ngợi-khen Cứu-Chúa đă chuộc tôi nay
12Đẹp thay dung-quang nơi trán Chúa tôi
13Ôi, Jêsus đẹp thay!
14Khi các giâo-hữu mghe danh Jêsus
15Ngày ngày ngọi danh Chúa hiền-vinh hoài
58Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường[Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường]Text
[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us