Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
256Mivoaka ao GolgotaWHITFIELD
257aRy Jesosy o! indreto (O Jesus! We, who are invited, are here)[O Jesus! We, who are invited, are here]
257bRy Jesosy o! indreto (O, Jesus! We, who are invited, are here)[O, Jesus! We, who are invited, are here]
258Manaraka ny hafatrao (Following Thy will)[Following Thy will]
259Ny latabatrao ry Jeso!STUTTGART
260Ry Kristy o! malalakoST. VINCENT (NEUKOMM)
261aAnkehitrio no isehoanaoST. AGNES (LANGRAN)
261bAnkehitrio no isehoanaoEVENTIDE
262Indreto izahayST. EDMUND (SULLIVAN)
263Mandrenesa ry sofina (Listen, o people!)[Listen, o people!]
264He! mahagaga anayVERBUM PACIS
265Ny fitiavanaoST. MICHAEL (OLD 134TH)
266Ry Jeso Tompo, HianaoDET KIMER NU
267He, ny andon'ny marainaHANSOM PLACE
268Jesosy no Mpiandry ny FiangonanayAURELIA
269He! tianay ny monina eto (Oh! We love to dwell with You)[Oh! We love to dwell with You]
270Ry Tompo Izay nanangona (The Lord who has gathered us together)[The Lord who has gathered us together]
271Mba mivavaha raha vao maraina (Pray the Lord from the morning)[Pray the Lord from the morning]
272Faly izahay nandreINNOCENTS
273He! vokatra ny tanyWIR PFLUGEN
274Tao an-tany karankaina (In the desert were many people)[In the desert were many people]
275Raisonao, ry Tompo soam (Razafindraraoty)PRECIOUS NAME
276Ry Jehovah, Ray Mpahary (Jehovah, Father and Creator)[Jehovah, Father and Creator]
277Indro, Tompo, vory eto
278aMba ampio, ry Tompo soa
278bMba ampio, ry Tompo soa (Help us, O sweet Lord)[Help us, O sweet Lord]
279Raisonao, ry Tompo soa (Accept our works, O sweet Lord)[Accept our works, O sweet Lord]
280Ry Tompom-boninahitraBETHLEHEM
281Vory eto izahay hihevitra ny asanao (We are meeting to think about Your works)[We are meeting to think about Your works]
282Ry Jeso Tompo velona mpiandry sy mpamelonaKOMM GOTT SCHOPFER
283Manan-jara ry Jesosy ny mpanomponao (Your servant is blessed, O Jesus)[Your servant is blessed, O Jesus]
284Mangataka aminao ny olonao, ry Tompo (Your people implores You, O Lord)[Your people implores You, O Lord]
285Mivory maro eto ‘zahay navotanao (We, saved by Thee, are meeting here)[We, saved by Thee, are meeting here]
286Ry Jeso Mpitarika Hendry (Jesu, wise Leader)[Jesu, wise Leader]
287O! Miainga izao, ry miaramila soa (Stand up now! O! blessed soldiers)[Stand up now! O! blessed soldiers]
288Sambatra izay voafidy ho mpiasanao (Happy are those who are choosen)[Happy are those who are choosen]
289Hitsangana izao ‘zahay ry Tompo oAUGUSTINE
290Indreo fa mivory izaoWIE SCHON LEUCHTET
291Efa tonga zana-dRay Tsitoha hianao (You became the Mighty Father's children)[You became the Mighty Father's children]
292Izahay natao batisa (We were baptized)[We were baptized]
293Izaho nentina nanatrika (I was presented in front of the Lord and the Church)[I was presented in front of the Lord and the Church]
294Ampio aho, Zanahary o
295Miorena mafy tsara (Cling hard to the blessed Rock)[Cling hard to the blessed Rock]
296Ankehitriny, Jereo, ry Ray!
297Ry havanay malala! (O, dear parents!)[O, dear parents!]
298Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka (Life is the limit, O! Lord and King)[Life is the limit, O! Lord and King]
299Tompo mahery Tsitoha (Almighty and powerful Lord)[Almighty and powerful Lord]
300Ny tany izay vangianaoMARYTON
301He, sahanao, Mpamonjy o!ARLINGTON
302Miandry ao ny Tomponao (Your Lord is waiting for You)[Your Lord is waiting for You]
303O mandrosoa, ry mpanaraton’i JesoCUSHING
304He, ali-maizim-pito e!ST. CATHERINE
305O! miasa, sakaiza
306Mamafaza voa, ka aza mba malaina
307alza no hanompo an'i Jeso soa? (Who want to obey blessed Jesu?)[Who want to obey blessed Jesu?]
307blza no hanompo an'i Jeso soa?RACHIE
308O! miainga, miasa izao (O! Stand up and work now)[O! Stand up and work now]
309Iza no hitantara ny Tompo JesosyEVANGEL
310Misy maro ao an-tsaha mitaraina (Many people at the fields are moaning)[Many people at the fields are moaning]
311Miely lavitra any ny olo-marobeMORNING LIGHT (WEBB)
312aMitoera, ry Jesosy!CAERSALEM
312bMitoera, ry Jesosy!CWM RHONDDA
313Miantra ny firenena, ry Jesosy Tomponay ! (Have mercy on our country, O Lord Jesus Christ)[Have mercy on our country, O Lord Jesus Christ]
314Injany, misy feo!
315Ry Ziona, mitsangana, ka mihazava izaoSTUTTGART
316Maizina ny firenenaNEANDER (UNSER HERRSCHER)
317O, ry Rain'ny fahazavana tsy milentika! (Father of the eternal brightness)[Father of the eternal brightness]
318Mandrosoa, ry mpanarato (Send us the Spirit, O Lord Jesus)[Send us the Spirit, O Lord Jesus]
319Mba iraho ny Fanahy ry Jesosy Tompo o! (Send us the Spirit, O Lord Jesus)[Send us the Spirit, O Lord Jesus]
320Manana fiorenana ny fiangonan'i KristyKIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS
321Ry Jesosy TomponayGROSSER GOTT
322Indro, Tompo, misy trano
323Vory ny mpanomponay
324Ry Andriananaharinay (O Lord Creator, we thank Your Name)[O Lord Creator, we thank Your Name]
325Ry Jehovah Tomposoa (Ry Jehovah Tompo soa, vory eto izahay)[Ry Jehovah Tompo soa, vory eto izahay]
326Atreho ny mpanomponao (Be present at the meeting of Your servants)[Be present at the meeting of Your servants]
327Isaoranay Anao (We thank You, O Almighty Lord)[We thank You, O Almighty Lord]
328Mba tahio Jeso o!NUREMBERG
329aSaotra, dera, no homenaPSALM 42 (FREU DICH SEHR)
329bSaotra, dera, no homena (Thank, glory are given to You, our Saviour)[Thank, glory are given to You, our Saviour]
330Sambatra ny mankato (Happy are those who obey)[Happy are those who obey]
331Mba soraty ao am-pokoPSALM 42 (FREU DICH SEHR)
332Finaritra ny olonao
333Hody, Tompo, izahay (Lord, we go back home)[Lord, we go back home]
334aSambatra ny sofiko (My ears are happy hearing the words)[My ears are happy hearing the words]
334bSambatra ny sofiko (My ears are happy hearing the words)[My ears are happy hearing the words]
335Hody izahay Zanahary!SICILIAN MARINERS
336Ampodio izahay, JehovahDISMISSAL
337aRy Jehovah, Tompo o!MENDELSSOHN
337bRy Jehovah, Tompo o!MARTYN
338aArovy aho, Tompo
338bArovy aho, TompoMORNING LIGHT (WEBB)
339Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo (Help me, Jesus, to get a pure heart)[Help me, Jesus, to get a pure heart]
340Tompo o, mba hasoavy
341Tompo o! ampitandremo
342Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy (The grace of Jesus Christ)[The grace of Jesus Christ]
343Ry Jeso Tompo soa (Blessed Lord Jesus, my Rock)[Blessed Lord Jesus, my Rock]
344Fiadanana be
345Mba tarihonao, ry Raiko (Lead my spirit and my heart, O my Father)[Lead my spirit and my heart, O my Father]
346Ny teninao, Jehovah o!EVAN

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us