76. مع رعاة ومجوس

Text Information
First Line: مع رعاة ومجوس
Title: مع رعاة ومجوس
Refrain First Line: عندما جاء المسيح
Language: Arabic
Publication Date: 2007
Tune Information
Name: [مع رعاة ومجوس]Media
MIDI file: MIDI - Melody

Suggestions or corrections? Contact us