Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

75. Op sødeste Sang

1 Op sødeste Sang,
Op Psalter og Harpe, lad høre din Klang!
Og alt, som er i mig af ædleste Rod,
Tak Jesum, som altid har været saa god,
Og nylig forløste mit Hjerte af Tvang,
Tak tusinde Gang!

2 O glædelig Dag,
Da Jesus gik under mit syndig Tag!
Stor Salighed er vederfaret min Sjæl,
Min Jesus er bleven mit Hjerte til Deel.
Hvad uforskyldt Ære! Nu hilser seg dig:
Velkommen til mig!

3 Mit Hjerte er let,
For gik jeg i Verden bedrøvet og træt.
Min Hunger og Tørst efter Naaden er endt,
Thi Herren har Synders Forladelse sendt,
Og Jesus han tog mig tl Naade igjen,
Nu er jeg hans Ven!

4 Min Aand den er fuld
Af Glæde, som ikke kan kjøbes for Guld.
Hvor maa jeg dog sande, ak Herren er god,
Han gav mig sit hellige Legem og Blod
Med søde og sande, livsalige Ord
Ved Nadverdens Bord!

5 Jeg gav ham min Tro;
Mit Hjerte skal være Guds hellige Bo.
Ei nogen skal gjøre den Fæstning Forted
Hvor Jesus er inde, der lyser han Fred;
Ei Nøden, ei Døden, ei Yndest, ei Had
Ska skille os ad.

6 Hvo vilde da vel
Anklage min salig benaadede Sjæl?
Hvo vil mig fordømme? thi Kristus er her,
Som gjør mig retfærdig og haver mig kjær,
Ham vil jeg og tjene med hjertelig Lyst,
Og lyde hans Røst.

7 Jeg lover paany
Det Gode at gjøre, det Onde at fly;
Saa sandt som Gud giver mig Naade og Aand,
Og gjerne vil række mig hjælperig Haand,
Saa vil jeg forbedre mit syndige Liv;
O Herre, det giv!

8 Det være da saa;
Jeg lever i Haabet og lider derpaa,
At Herren skal give mig Naade og Magt,
At gjøre det Gode, jeg nu har i Agt.
Hjælp Herre, lad lykkes! saa æres dit Navn,
Saa fremmes mit Gavn.

9 Saa skal jeg engang
Vel blive fuldkommen, og synge min Sang
Som Himmelens Borger, blandt Englenes Flok,
Hvor Troen og Haabet har skjænket mig nok,
Men Kjærlighed bliver i Glæde og Fred
Evindelig ved.

Text Information
First Line: Op sødeste Sang
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Notes: som: For Verden, farvel
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us