15804. மற்றோர் இராவும் நல்ஓய்வுமே

1 மற்றோர் இராவும் நல் ஓய்வுமே
அன்பாக ஈந்தீரே,
இக்காலையின் எல்லா நன்மைக்கும்
போற்றுகிறோமே.

2 இந்நாளே என்னை முற்றுமே
நான் தந்தேன் உமக்கே,
உம் சித்தம் செய்தே வாழ்த்துவேன்
நீர் என்னை நடத்தும்.

3 நான் என்ன செய்திட்டாலுமே
சிந்தித்துப் பேசவும்,
உம் மகிமைக்கே யாவுமே
உம் நாமத்தினாலே.

4 நான் வேண்டுகிறேன் ஆண்டவா
நான் உந்தன் பிள்ளையே,
நீர் என்னை ஏற்று ஆசீர் ஈந்து
நடத்திடுமே.

Text Information
First Line: மற்றோர் இராவும் நல் ஓய்வுமே
Title: மற்றோர் இராவும் நல்ஓய்வுமே
English Title: My Father, for another night
Author: Henry W. Baker
Translator: S. John Barathi
Meter: CM
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: ST. TIMOTHY
Composer: H. W. Baker
Meter: CM
Key: D Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us