15789. போற்றுதலோடு வியந்து எம் விந்தை தேவனே

1 போற்றுதலோடு வியந்து
எம் விந்தை தேவனே,
உம் தயவு ஞானம் சக்தி
தெளிவாய் வேதத்தில்.

2 விண்ணில் சுழலும்
வான் மீன்கள் சொல் கேட்டு
நேர்த்தியாய், என் ஆன்மத்திற்கும்
தீபமே உம்மண்டை வந்தேக.

3 வயல்வெளி விளைச்சலே
எம் ஆகாரமாமே,
எம் வாழ்வில் யாம் தரும் கனி
உம் வார்த்தேயிலுண்டே.

4 இங்கே மெய் பொக்கிஷம்
யாவும் தேற்றுதலும் உண்டே,
எம் வாஞ்சை ஏக்கம்
இவ்விடமே நான் நம்பி வந்தேன்.

5 உம் வார்த்தை தெளிவாக்கிடும்
எம் குற்றம் உணர,
எம் மன்னிப்பு உம் வார்த்தையில்
நான் கண்டு ஏற்றிட.

6 நீர் எம்மை மீட்க மாண்டதை
இங்கே நான் கற்பேனே,
உம் மகிமையை கண்டிட
பூமியில் நூல் இல்லை.

7 நான் இன்னும் வேதம் வாசிக்க
இன்மன்னா புசிக்க
பகலில் வாசித்தே
இரவில் தியானித்தேகுவேன்.

ஆமேன்.

Text Information
First Line: போற்றுதலோடு வியந்து
Title: போற்றுதலோடு வியந்து எம் விந்தை தேவனே
English Title: Great God, with wonder and with praise
Author: Isaac Watts
Translator: S. John Barathi
Meter: C. M.
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: CAITHNESS
Meter: C.M.
Key: E♭ Major
Source: Scottish Psalter
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us