15788. போ, மலைகள் மீது சொல்லு

பல்லவி:
போய், மலைகள் மீது சொல்லு,
வயல்வெளி பள்ளதாக்கு,
போ, அங்கும் இங்கும் சென்று,
நம் மீட்பர் பிறந்தார்.

1 அம்மேய்ப்பர் மந்தை காக்க,
இரா குளிர் வேளையில்,
அதோ பார் வானில் ஜோதி,
பிரகாசமாகவே, [பல்லவி]

2 வான் ஒளி தோன்ற மேய்ப்பர்,
பயந்து நடுங்கி,
நம் மீட்பர் பிறந்த செய்தி,
எங்கும் பறைசாற்ற, [பல்லவி]

3 ஏழைக்கோலமாக,
மாடடைக்குடிலில்,
நம்மை மீட்க இங்கே,
வந்து பிறந்தாரே, [பல்லவி]

Text Information
First Line: அம்மேய்ப்பர் மந்தை காக்க
Title: போ, மலைகள் மீது சொல்லு
Translator: S. John Barathi
Refrain First Line: போய், மலைகள் மீது சொல்லு,
Language: Tamil
Source: African American spiritual
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [அம்மேய்ப்பர் மந்தை காக்க]
Key: F Major or modal
Source: African American spiritual
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us