15787. பேரின்பமே பிறந்தாரே

1 பேரின்பமே, பிறந்தாரே,
மண்மீதில் ராஜனாம்,
ஒவ்வோர் உள்ளமும்,
ஒர் இடம் தரட்டும்,
விண் மண்ணும் பாடட்டும்
விண் மண்ணும் பாடட்டும்
விண் மண்ணும் விண் மண்ணும்
விண்ணும் பாடட்டும்.

2 பேரின்பமே, மீட்பர் ராஜன்.
மண்ணோர் பண்பாடட்டும்,
வயல் வெளி நீரோட்டமும்
கன்மலைகளும் பாடுமே,
என்றும் மகிழ்ச்சியாய்,
என்றும் மகிழ்ச்சியாய்,
இன்றும் என்றும் இன்றும் என்றும்
மகிழ்ச்சியாய்.

3 பாவத்துன்பம் இனி போமே,
பூமியில் வளமை,
தம் கிருபையை தந்திட,
இறங்கியே வந்தாரே,
பாவ சாபம் நீக்க,
பாவ சாபம் நீக்க,
பவசாபம் பாவம் சாபம், நீக்கவே.

4 பூமியின்மேல், மெய்சாந்தமே,
எல்லோரும் அறிவார்,
அவர் நீதியின் நேர்மையை,
மெய் அன்பின் மா அதிசயம்,
அவர் அன்பின் மாட்சிமை
அவர் அன்பின் மாட்சிமை
அவர் அன்பின் அவர்
அன்பின் மாட்சிமை.

Text Information
First Line: பேரின்பமே, பிறந்தாரே
Title: பேரின்பமே பிறந்தாரே
English Title: Joy to the world, the Lord is come
Author: Isaac Watts
Translator: S. John Barathi
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [பேரின்பமே, பிறந்தாரே]
Composer: Lowell Mason
Key: D Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us