15772. நீரோடைபோல் அமைதியாய்

1 நீரோடை போலமைதியாய்,
பாயும் கடல் நோக்கியே,
அவர் அன்பு பாயும் என்னை நோக்கி
என்றும் விடாமல் அவர் அன்பு,

பல்லவி:
அமைதியாய் பாயும் தாழ்மாய்,
அவர் அன்பு என்னை நோக்கி,
பாயும் நதி போல என்றும் விடாமலே
அவர் அன்பு என் மீது.

2 அவர் நேசித்திடும் பிள்ளைமேல்,
என்றும் பயம் இல்லையே,
கண்ணீர் துடைத்தன்பாகவே
என்றும் அவர் நடத்துகிறார், [பல்லவி]

3 உள்ளத்தில் அமைதி தந்து,
ஆம் ஆழ்கடல் போலவே,
என் உள்ளம் அன்பாய் மகிழ்ந்தே
என்றும் இன்பமாக பாடியே, [பல்லவி]

4 சூரியன் மறையும் அமைதி,
மேகங்களுக்கப்பாலே,
சூராவளி செல்லுமே
நான் தேடும் அமைதி தருவார், [பல்லவி]

Text Information
First Line: நீரோடை போலமைதியாய்
Title: நீரோடைபோல் அமைதியாய்
English Title: As flows the river, calm and deep
Author: Eli Corwin
Translator: S. John Barathi
Refrain First Line: அமைதியாய் பாயும் தாழ்மாய்,
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [நீரோடை போலமைதியாய்]
Composer: W. S. Pitts
Key: E♭ Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score

Suggestions or corrections? Contact us