15765. நான் என்ன செய்வேன்?

1 கடலைக்கடக்க முடியாதெனினும்
எங்கும் தேடி செல்லாவிடினும்
கடவுளையறியா மக்களிங்குண்டு
உன் கதவருகே உதவலாமே
உன்னாயிரம் நீ தராவிடினும்
விதவைபோலே சிறு காசெனினும்
இயேசுவுக்காய் நீ செய்யலாமே
விசேஷமாம் அவர்க்கு அது

2 தூதர் போல பாடாவிடினும்
பவுலைப்போல பேசாவிட்டாலும்
இயேசுவினன்பை சொல்லலாமே
நமக்காய் அவர் மரித்தாரன்றோ?
துன்மார்க்கனை நீ தூண்டாவிட்டாலும்
நியாயத்தீர்ப்பின் கொடுமை கூறி
சிறுவரை நல் வழி நடத்து
காத்திருக்கும் இயேசுவண்டை

3 நான் என் செய்வேன் என நீ கூற
கேட்போர் இருக்கக்கூடாது
அழியும் ஆன்மா அநேகமிருக்க
ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறாரே
அவர் தரும் கடமை உடனே ஏற்பாய்
அவரது வேலைதான் உந்தன் மகிழ்ச்சி
அழைக்கும் போது உடன் பதில் சொல்லு
இதோ அடியேன் எனையனுப்புமென்று.
(ஆமேன்)

Text Information
First Line: கடலைக்கடக்க முடியாதெனினும்
Title: நான் என்ன செய்வேன்?
English Title: If you cannot cross the ocean
Author: Daniel March
Translator: S. John Barathi
Meter: 87.87 D
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: BEECHER
Composer: John Zundel
Meter: 87.87 D
Key: B♭ Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us