15762. நாம் போற்றிடுவோம்

1 நாம் போற்றிடுவோம் மெய் மனதுடன்,
அவர் கிருபையை, சூழ்ந்தானந்திப்போம்,
சீயோன் மக்களாக மீட்பரை வாழ்த்தி,
அவர் மேல் சார்ந்தே, என்றும் நம்பியே நாம்.

2 மார்பினில் சார்ந்தே அவர் மந்தையாய்,
அவர் காப்பாரே, எத்தீங்கும் நேரா,
பொக்கிஷமாமே நாம் அமைதி தந்து,
அளவில்லாமலே தாழ்மையுள்ளோர் மேல்.

3 வல்லமை நம்பி அவர் பிள்ளையாய்,
அவர் நம் ஒளி, நம் பட்டயமே,
மீட்பின் ராஜனாம் யார் எதிர்த்து நிற்பார்,
கெம்பீரிப்போமே, புது துதியாலே.

Text Information
First Line: நாம் போற்றிடுவோம் மெய் மனதுடன்
Title: நாம் போற்றிடுவோம்
English Title: O praise ye the Lord, prepare your glad voice
Author: Nahum Tate
Translator: S. John Barathi
Meter: 10.10.11.11
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: HANOVER
Composer: William Croft
Meter: 10.10.11.11
Key: A♭ Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us