15760. நல்ல போராட்டம் போராடு

1 நல்லப்போராட்டம் போராடு
கிரிஸ்துந்தன் பலம் உன் வலமே
நீ முற்றும் வாழ்ந்து நிலைத்திரு
நித்திய கிரீடம் உன் மகிழ்ச்சி

2 சீராய் நேராய் அவர் கிருபையால்
பார்த்தவர் முகமே கண்ணோக்கி
வாழ்வு நம் முன்னே காத்திருக்க
கிறிஸ்து நம் பாதை பரிசும்

3 வைப்பாய் அவர் மேல் உன் பாரம்
சார்ந்தவர் கிருபை காத்திடவே
காணும் ஆன்மா நற்பலனே
கிறிஸ்துவே வாழ்வும் அன்புமே

4 அஞ்சாதே அவர் தாங்குவார்
உன் நேசரவர் மாறிடார்
முற்றும் நம்பு நீயே காண்பாய்
கிறிஸ்துனக்கு எல்லாமுமே

Text Information
First Line: நல்லப்போராட்டம் போராடு
Title: நல்ல போராட்டம் போராடு
English Title: Fight the good fight with all thy might
Author: John S. B. Monsell
Translator: S. John Barathi
Meter: L.M.
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: DUKE STREET
Composer: John Warrington Hatton
Meter: LM
Key: D Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us