15750. தேற்றிடும் தூதனின் மென் நற்செய்தி

1 தேற்றிடும் தூதனின் செய்தி,
கேட்டிரா பாடமன்றோ?
திண்ணமாம் அன்பின் நற்செய்தி,
ஆறுதல் தேற்றுதலே,
காத்திரு இருள் சென்றோட,
காத்திரு புயலோய,
நாளை நல் பிரகாசம் காண்பாய்,
சாரலும் சென்றோய்ந்திடும்.

பல்லவி:
மென்மையான, தேற்றுதல் செய்தியே,
ஆறுதலே, என் ஆன்மா மகிழ.

2 இருளும் சூழ்ந்திடும் இராவில்,
கண்ணேதும் காணா நேரம்,
நட்சத்ர ஒளி பிரகாசம் தாராதோ?
முன்னே காண,
இராவிருள் நம்மையும் சூழ,
ஏன் மனம் திகைக்குதே?
இருள் சென்றோடுமே வேகம்,
நற்பகல் வந்திடுமே, [பல்லவி]

3 நம்பிக்கையே நல் நங்கூரம்,
உள்ளத்தின் ஆழத்திலே,
ஆண்டவர் சென்ற வழியாம்,
வென்றாரே மரணத்தை,
வந்திடு வந்திடு நீயும்
நைந்த என் உள்ளத்திற்கே,
தந்திடு மகிமை ஆசீர்,
எங்குமே சென்றிடாமல். [பல்லவி]

Text Information
First Line: தேற்றிடும் தூதனின் செய்தி
Title: தேற்றிடும் தூதனின் மென் நற்செய்தி
English Title: Soft as the voice of an angel
Author: Septimus Winner
Translator: S. John Barathi
Refrain First Line: மென்மையான, தேற்றுதல் செய்தியே
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [தேற்றிடும் தூதனின் செய்தி]
Composer: Septimus Winner
Key: C Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us