15748. தேவதூதர் பாடல்

1 இருண்ட இராவில் உருண்டு இறங்கி
மகிமை பாடல் விண்ணில் பேரோசையாக,
இனிய கீதம், சேர்ந்தே இசைக்க,
பாடினர் தூதர் பண்ணுடன் இனிதே,

பல்லவி:
உன்னதத்திலே, தேவனுக்கு மகிமை
என்றும், சதா காலம், அதெதிரொலிக்கும்,
மீண்டும் மீண்டும்,
மண்ணோர் பாடி ஆர்ப்பரிக்க

2 விந்தை கண்டு, வியந்த மேய்ப்பர்,
தூதர் நற்செய்தி, கேட்டு மகிழ்ந்தே,பாடி
விரைந்தே சென்று, தொழுவம் கண்டு,
விண்ணின் கீதம் வானம் அதிர்ந்திட, [பல்லவி]

3 இயேசு மீட்ப்பர், தந்தையின் ஆசீர்,
பெற்றிந்த பூவில், மாந்தர் சாபம் தீர்க்கவே,
துக்கம் மிகுந்தே, வெறுக்கப்பட்ட,
பாவம் போக்கும் ஆட்டுக்குட்டி இவர், [பல்லவி]

Text Information
First Line: இருண்ட இராவில் உருண்டு இறங்கி
Title: தேவதூதர் பாடல்
English Title: Rolling downward, through the midnight
Author: Robert Lowry
Translator: S. John Barathi
Refrain First Line: உன்னதத்திலே, தேவனுக்கு மகிமை
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [இருண்ட இராவில் உருண்டு இறங்கி]
Composer: Robert Lowry
Key: A♭ Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us