15745. தூர ஓர் குன்றின் மேல் நின்றதோர் சிலுவை

1 தூர ஓர் குன்றின் மேல் நின்றதோர் சிலுவை
ஈனமாம் இழி சின்னமாமே,
நானும் நேசிக்கிறேன் எந்தன் அன்பர் இயேசு
பலியான அச்சிலுவையே,

பல்லவி:
நான் அச்சிலுவையின் மேன்மையே,
பாராட்டி அவர் பாதமே,
என்னையும் என் யாவையும்
வைத்தே ஜீவ கிரீடமே பெற்றுக்கொள்வேன்.

2 ஈன மா சிலுவை உலகே சபிக்கும்
ஆனால் என்னையே கவர்ந்ததே,
தேவ ஆட்டுக்குட்டி விண்ணை தள்ளி வந்து
அதை கல்வாரியில் சுமக்க, [பல்லவி]

3 தூய மா இரத்தத்தின் கறை பார் தெய்வீகம்
அதோ தோன்றுதே அழகதே,
அதில் தான் ஆண்டவர் துன்புற்றே மரித்தார்
என்னை மன்னித்தே இரட்சித்திட, [பல்லவி]

4 நானும் என்றென்றுமே உண்மையாய் இருப்பேன்
அதன் சாபமும் தாங்கிடுவேன்
அவர் ஓர் நாளிலே என்னையும் அழைப்பார்
அங்கே என்றென்றும் மகிமையே. [பல்லவி]

Text Information
First Line: தூர ஓர் குன்றின் மேல் நின்றதோர் சிலுவை
Title: தூர ஓர் குன்றின் மேல் நின்றதோர் சிலுவை
English Title: On a hill far away stood an old rugged cross
Author: George Bennard
Translator: S. John Barathi
Refrain First Line: நான் அச்சிலுவையின் மேன்மையே
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: THE OLD RUGGED CROSS
Composer: George Bennard
Key: B♭ Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us