15739. தூதர் ஆனந்தமாக போற்றி பாடினர்

1 தூதர் ஆனந்தமாக,
அல்லேலூயா ஒலிக்க,
எஹோவா படைப்பிலே,
வார்த்தையால் ஆனதெல்லாம்.

2 போற்றும் பாடல் எழும்ப,
பாலகன் பிறப்பிலும்,
பாடல் ஓசை கேட்டதே,
கட்டுண்டோர் கட்டவிழ்த்தே.

3 விண்ணும் மண்ணும் ஒழியும்,
போற்றுதல் முடிசூடும்,
புது வானம் பூமியும்,
உம் பிறப்பை போற்றிடும்.

4 விண் ராட்ஜ்யம் வரும் வரை,
மௌன் யாரும் காப்பாரோ?
சங்கீதம் இன் பாடலும்,
பாடாதோ திருச்சபை

5 பூவில் வாழும் தூயோரும்,
ஓயாமல் போற்றிடவே,
அன்பாய் விசுவாசமாய்,
பின்னர் விண்ணில் பாடவே.

6 கடை மூச்சின் சக்தியால்,
சாவை வெல்லும் பாடலே,
நித்ய ஆனந்தத்திலே,
வல்லமையால் பாடுவோம்.

Text Information
First Line: தூதர் ஆனந்தமாக
Title: தூதர் ஆனந்தமாக போற்றி பாடினர்
English Title: Songs of praise the angels sang
Author: James Montgomery (1819)
Translator: S. John Barathi
Meter: 77.77
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [தூதர் ஆனந்தமாக]
Key: D Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us