15729. தந்தையே உம் அன்பிற்கு நாங்கள் கடன் பட்டிருக்கிறோ

1 உம் அன்பெம் கடன் ஆண்டவா,
பூமியின் நன்மை யாவுமே,
நோயின்மை தந்தே தேற்றுமே,
கண்ணீரில்லா மகிழ்ச்சியாய்.

2 சூர்யனின் வெப்பம் மழையும்
மலை மடுவின் பழங்களும்,
நீர் தந்ததால் ஒளிர்ந்திடும்,
விண்மீன்கள் பிரதிபலித்தே.

3 பனி மழை சூராவளி
வாதை நோய்களும் மாய்க்கவே,
நீர் ஸ்வாசிக்க இப்பூமியில்
துளிர்க்கும் மலர் சோலைகள்.

4 நீர் மாத்ரம்தானே எமக்கு,
தயவு அன்பு காருண்யம்
கற்றோம் யாம் உம்மை போற்றவே,
மா தூயதாம் உம் நாமமே.

5 இருள் சூழ்ந்திடும் வேளையும்
எம் வாழ்நாள் முற்றும் போதிலும்,
எம் நம்பிக்கையின் ஆசானே,
நீர் எமக்காசீர் தந்திடும்.

6 பாரும் யாம் குற்றமுள்ளோர் தான்
பொறுமையுடன் தண்டியாமலே,
தயவாய் ஜெபம் கேட்டே நீர்
கருணையுடன் தாங்குமே.

Text Information
First Line: உம் அன்பெம் கடன் ஆண்டவா,
Title: தந்தையே உம் அன்பிற்கு நாங்கள் கடன் பட்டிருக்கிறோ
English Title: Father, to Thy kind love we owe
Author: William C. Bryant
Translator: S. John Barathi
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [உம் அன்பெம் கடன் ஆண்டவா]
Composer: J. W. Elliott
Key: B♭ Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us