14907. യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ

1 യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ-എപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു ചേരും
ധരണിയിലെ പാടും കേടും-എപ്പോൾ ഇങ്ങൊഴിയും—

ചരണങ്ങൾ:
ഭക്തരിൻ ഭാഗ്യതലമേ!പരിമള സ്ഥലം നീയെ!
ദുഃഖം വിചാരം പ്രയത്നം നിങ്കലങ്ങില്ലേ!—

2 രാവും അന്ധകാരം വെയിൽ ശീതവുമങ്ങില്ലേ
ദീപതുല്ല്യം ശുദ്ധരങ്ങു ശോഭിച്ചീടുന്നേ [ചരണങ്ങൾ]

3 രത്നങ്ങളല്ലോ നിൻ മതിൽ മുത്തും മാണിക്യങ്ങൾ
പന്ത്രണ്ടു നിൻ വാതിൽകളും മിന്നും മുത്തല്ലോ [ചരണങ്ങൾ]

4 യറുശലേമെൻ ഇമ്പവീടെ എന്നു ഞാൻ വന്നു ചേരും!
പരമരാജാവിൻ മഹത്വം അരികിൽ- കണ്ടീടും! [ചരണങ്ങൾ]

5 ശ്രേഷ്ടനടക്കാവുകളും തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം
കാട്ടുവാനിടയില്ലാത്ത കൂട്ടമരങ്ങൾ— [ചരണങ്ങൾ]

6 ജീവനദി ഇമ്പശബ്ദം മേവി അതിനൂടെ
പോവതും ഈരാറു വൃക്ഷം നില്പതും മോടി— [ചരണങ്ങൾ]

7 ദൂതരും ആങ്ങാർത്തു സദാ സ്വരമണ്ഡലം പാടി
നാഥനെ കൊണ്ടാടിടുന്ന ഗീതം മാ മോടി— [ചരണങ്ങൾ]

8 യെറുശലേമിൻ അധിപനീശോ തിരുമുൻ ഞാൻ സ്തുതി പാടാൻ
വരും വരെയും അരികിൽ ഭവാൻ ഇരിക്കണം നാഥാ. [ചരണങ്ങൾ]

Text Information
First Line: യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ-എപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു ചേരും
Title: യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ
Author: Mosa Valsalam
Refrain First Line: ഭക്തരിൻ ഭാഗ്യതലമേ!പരിമള സ്ഥലം നീയെ!
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: YERUSHALEMIN IMPA VEEDE
Composer: Mosa Valsalam
Harmonizer: Joe Uthup
Key: D Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.