14695. ദാവീദിലും വൻ പുത്രൻ

1 ദാവീദിലും വൻ പു-ത്രൻ ദൈവാഭിഷിക്തനെ
വന്ദിപ്പിൻ, തൻ ഭര-ണം വന്നിതാജ്ഞാകാലം
ബാധ നീക്കി ബദ്ധ-ർക്കു സ്വാധീനം കൊടുത്തു
നീതി ഭരണം ചെയ്‍-വാൻ താനിതാ വരുന്നു!

2 പീഡിതരെ മോചി-പ്പാൻ വേഗം വരുന്നു താൻ
ബലഹീനനു ശ-ക്തി സഹായം താൻ മാത്രം
നൽകുമവർക്കു ഗാ-നം രാത്രിയിൽ ദീപവും
നശിച്ചിടുമാത്മാ-ക്കൾ തൻ കണ്ണിൽ പ്രിയരാം!

3 ഭക്തർ തന്നെ വണ-ങ്ങും ലോകാന്ത്യം വരെയും
താൻ വിധിയോതും ന്യാ-യാൽ തൻ പ്രിയർ വാഴ്ത്തീടും
നീതി, കരുണ സ-ത്യം തലമുറക്കേകും
താര ചന്ദ്രാദിയെ-ല്ലാം വാനിൽ വാഴുവോളം!

4 പുഷ്ടി ഭൂമിക്കു നൽ-കും വൃഷ്ടിപോൽ താൻ വരും
തോഷ സ്നേഹാദി തൻ-മുൻ പുഷ്പം പോൽ മുളെക്കും
അഗ്രദൂതനായ് ശാ-ന്തി അദ്രിമേൽ മുൻ പോകും
ഗിരി പിളർന്നു-റവായ് വരും നീതി താഴെ!

5 പരദേശികളാ-യോർ മുട്ടു മടക്കീടും
തൻ മഹത്വത്തെ കാ-ണാൻ ചുറ്റും കൂടുമവർ
ദ്വീപുകളിൽ വസി-പ്പോർ കാഴ്ചകളർപ്പിക്കും
ആഴിയിൻ നൽ പവി-ഴം തൻ കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കും!

6 മന്നർ വണങ്ങി തൻ-മുൻ പൊൻ ധൂപം അർപ്പിക്കും
സർവ്വ ജാതി വന്ദി-ക്കും സർവ്വരും സ്തുതിക്കും
തപോ ദാനങ്ങളു-മായ് ദ്വീപക്കപ്പൽക്കൂട്ടം
കടൽ ധനമർപ്പി-പ്പാൻ കൂടീടും തൻ പാദെ!

7 നിത്യവൃതജപ-ങ്ങൾ, ഉദ്ധരിക്കും തൻ മുൻ
വർദ്ധിച്ചീടും തൻ രാ-ജ്യം അന്തമില്ലാ രാജ്യം
ക്ഷീണ നാൾ നട്ട വി-ത്തെ പോണും ഗിരി ഹിമം
ഉലയും ലബനോ-ൻ പോൽ വളർന്നു തൻ കായ്കൾ!

8 സർവ്വ ശത്രുവെ വെ-ന്നു സിംഹാസനെ വാഴും
സർവ്വർക്കും ആശിസ്സ് നൽ-കി സർവ്വകാലം വാഴും
മാറ്റുവാൻ തൻ നിയ-മം മറ്റാർക്കും സാധിക്കാ
നിത്യം നിൽക്കും തൻ നാ-മം നിത്യസ്നേഹനാമം!

Text Information
First Line: ദാവീദിലും വൻ പു-ത്രൻ ദൈവാഭിഷിക്തനെ
Title: ദാവീദിലും വൻ പുത്രൻ
English Title: Hail to the Lord's anointed
Author: James Montgomery
Translator: Simon Zachariah
Meter: 76.76 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: ELLACOMBE
Meter: 76.76 D
Key: B♭ Major
Source: Gesangbuch der H. W. K. Hofkapelle, 1784
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.