14629. ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്

1 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
എന്നിൽ താൻ എന്നാ-ളും ആന-ന്ദിക്കും
തന്നി-ഷ്ടം ചെയ്തെ-ന്നും സന്തോ-ഷിക്കും
ഇതാ-ണെൻ പാത ആ-ശിഷ-ത്തിന്നായ്

പല്ലവി:
ഞാൻ എന്നെ നൽകിടുന്നു എൻ രക്ഷകാ നാഥാ
നീ നിന്നെ തന്നെ ഏകി ക്രൂശിങ്കൽ യാഗത്താൽ
എൻ ഹൃത്തിൽ വാഴ്ക എന്നും നീ മാത്രമെൻ നാഥൻ
എൻ ജീവനെ തന്നീടുന്നു എപ്പോഴുംഎന്നാളും

2 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
എൻ പേർ-ക്കായ് മൃത്യു-വെ താൻ വ-രിച്ചു.
തൻ വി-ളി കേൾപ്പാൻ ഞാൻ മോദി-ക്കുന്നു
എല്ലാം ത്യജിച്ചും ഞാൻ പിൻഗ-മിക്കും [പല്ലവി]

3 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
തൻ ശു-ദ്ധ നാമ-ത്തിൽ വേല ചെയ്യും
കഷ്ട-മോ നഷ്ട-മോ വന്നീടിലും
ക്രൂശി-ന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചുമ-ന്നീടും [പല്ലവി]

4 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
ഭൂവി-ൽ ഈ തീ നാളം പ്രകാ-ശിക്കും
അല-ഞ്ഞു പോയോ-രെ തേടും എന്നും
വിശ്രാ-മം നൽകീ-ടും തൻ പാ-ദത്തിൽ [പല്ലവി]

Text Information
First Line: ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
Title: ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
English Title: Living for Jesus a life that is true
Author: Thomas O. Chisholm (1917)
Translator: Simon Zachariah
Refrain First Line: ഞാൻ എന്നെ നൽകിടുന്നു എൻ രക്ഷകാ നാഥാ
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്]
Composer: Carl Howard Lowden
Key: F Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
MIDI file: MIDI
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us