14575. കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ

1 കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ
ജീവൻ കൊടു-ത്തെൻ രക്ഷകൻ
മഹത്വത്തിൽ ദൂ-തരുമായ്
ഇഹത്തിൽ വീണ്ടും വന്നിടും

പല്ലവി:
യേ-ശുവരും, വീ-ണ്ടും വരും,
തൻ ശുദ്ധരെ ചേർ-ത്തുകൊൾവാൻ
ആ-കാശമണ്ഡ-ലങ്ങളിൽ
മേ-ഘങ്ങളിൽ ആ-ഘോഷമായ്
ആ-നന്ദമേ ഹാ! എന്നുമേ മാ-നുവേലിന്നല്ലേലൂയ്യാ!

2 ലോ-കത്തിൽ നാ-നാഭാഗത്തും
കേൾ-ക്കുന്നിതാ അ-ത്യുച്ചത്തിൽ
തൻ വരവിൻ ആർപ്പുവിളി
ഏ-വരും കേട്ടു-ണരുവിൻ [പല്ലവി]

3 കത്തും വിള-ക്കോടും അര-
കെ-ട്ടിയും തന്നെ കാക്കുവിൻ
അ-ല്ലായ്കിൽ നിങ്ങളേവരും
ത-ള്ളപ്പെടും പു-റത്തഹോ [പല്ലവി]

4 വാ-തിൽ അട-ച്ച ശേഷമീ
ഭൂ-തലേയുണ്ടാ-മേവർക്കും
അ-ത്യന്ത ക-ഷ്ടങ്ങളവ
തെ-റ്റി ഒഴിവിൻ ഇപ്പോഴേ [പല്ലവി]

Text Information
First Line: കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ
Title: കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ
Author: Thunduparambil Daniel George
Refrain First Line: യേ-ശുവരും, വീ-ണ്ടും വരും
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: BEULAH LAND
Composer: John Robson Sweney (1876)
Key: G Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us